f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
สำนักงานทางหลวงที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS
ลงวันที่ 23/11/2565

นายวรศักดิ์ วงษ์รอด วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS “ ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22- 23 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 1
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ในงานสำรวจ ให้กับบุคลากรของสำนักงานทางหลวงที่ 1 และบุคลากรของแขวงทางหลวงในสังกัด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท CHC NAVTECH (THAILAND)


'