f
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่สำนักงานทางหลวง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
ลงวันที่ 03/02/2564

วันนี้ เวลา 09.30 น. นายศุภกร วชิราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ในการประชุมดังกล่าวมี นายชิดชัย ศรีดามา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง


'