f
ตื่นตัว แต่ไม่ตื่นกลัว "ฝุ่น PM 2.5 " ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ลงวันที่ 15/01/2563

-- ด้วยความห่วงใย -- 

 "ฝุ่น PM 2.5 " ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ปัญหาที่ประชาชนต้องตระหนัก เพื่อสุขภาพของตัวเอง สำนักงานทางหลวงที่ 1 ร่วมประชาสัมพันธ์ QR Code เพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาพอากาศ เพื่อให้ประชาชนได้ป้องกันตัวเองในเบื้องต้น จนปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจะคลี่คลายลง 

 


'