f
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ลงวันที่ 30/03/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19 201 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง แนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 155 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 1 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 155 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 1 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 142 ดาวน์โหลด

'