f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 26/03/2563 520-6330 สำนักงานทางหลวงที่ 1
122 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 03/04/2563 520306335 สำนักงานทางหลวงที่ 1
123 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน 2 หลัง 02/05/2563 คค 06117/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERET P1102 (CE285A) 26/03/2563 520406347 สำนักงานทางหลวงที่ 1
125 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 19/03/2563 520306332 สำนักงานทางหลวงที่ 1
126 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18/03/2563 520306331 สำนักงานทางหลวงที่ 1
127 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 17/03/2563 520306329 สำนักงานทางหลวงที่ 1
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ HP LASERJET P1102 (CE285A) 24/03/2563 520406345 สำนักงานทางหลวงที่ 1
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 50 รีม 24/03/2563 520406344 สำนักงานทางหลวงที่ 1
130 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 06/03/2563 520356335 สำนักงานทางหลวงที่ 1
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LASERJET P1102 (CE285A) 19/03/2563 520406343 สำนักงานทางหลวงที่ 1
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 100 รีม 17/03/2563 520406339 สำนักงานทางหลวงที่ 1
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11/03/2563 520456338 สำนักงานทางหลวงที่ 1
134 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร 06/03/2563 520306337 สำนักงานทางหลวงที่ 1
135 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร 06/03/2563 520356336 สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 121 ถึง 135 จาก 189 รายการ