f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 21/07/2564

อัตรากำลัง

          การบริหารงานและการดำเนินการของส่วนฝ่ายฝ่ายและงานต่างๆ ของสำนักงานทางหลวงที่ 1 ข้าราชการ53 ลูกจ้างประจำ 12 อัตราพนักงานเจ้าหน้าที่ 40 อัตรา และทำหน้าที่ชั่วคราว 92 อัตราการควบคุมในการควบคุมดูแลด้านต่างๆ ในการควบคุมทั้งหมดอัตรา ที่ทำการเจ้าหน้าที่ทางหลวงที่ 1   

 

ประเภท จำนวน(อัตรา)
ข้าราชการประเภทตำแหน่งผู้บริหาร 1
ผู้บัญชาการประเภทตำแหน่งนักวิชาการระดับ 1
ข้าราชการประเภทตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น - -
ข้าราชการประเภทตำแหน่งนักวิชาการระดับการพิเศษ 6
ข้าราชการ ประเภทตำแหน่งระดับชำนาญการ 11
ข้าราชการ ประเภทตำแหน่งระดับปฏิบัติการ 12
ข้าราชการประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส 5
ข้าราชการประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับชำนาญงาน 15
ข้าราชการ ประเภทที่ตั้งทั่วไประดับปฏิบัติงาน 2
ลูกจ้างประจำ 12
พนักงานราชการ 40
ชั่วคราว

92

รวมทั้งสิ้น 197

หมายเหตุ: ข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2567


'