f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ยุทธศาสตร์สำนักงานทางหลวง
ลงวันที่ 13/05/2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานทางหลวงที่ 1

ปรับปรุงถนนสายหลักและจุดตัดทางแยก เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนที่มีอยู่เพื่อให้เดินทางได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ปรับปรุงโครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อกับทางหลวงสายหลัก ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเพื่อให้เกิดความสวยงาม และร่มรื่นแก่ผู้ใช้เส้นทาง และให้มีการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้การบริการกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง


แนวทางการพัฒนา 4 ด้าน

1. การจราจรในตัวเมืองต้องสะดวก รวดเร็ว โดยยึดหลักการ ถนนใยแมงมุม ถนนวงแหวน และการปรับปรุงทางแยก ให้รถสามารถวิ่งผ่านได้โดยไม่ติดขัด
2. ทางหลวงต้องสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้โดยใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค (Aviation Hub)
3. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง โดยการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway)
4. ทางหลวงต้องสวยงามสร้างความร่มรื่นแก่ผู้ใช้เส้นทาง


'