f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 02/11/2561

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

สำนักงานทางหลวง

วางแผน สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ

และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในงานปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบ

ควบคุมการปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวง ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ

บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนบริหาร

รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานของสำนักงานทางหลวง

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ส่วนวางแผน

รวบรวม วิเคราะห์และวางแผน งานบำรุงทางและก่อสร้างทาง

วางแผนการใช้เครื่องจักร

ตรวจสอบและจัดทำแผนดำเนินงานของสำนักงานทางหลวง

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนงาน

ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

 

ส่วนสำรวจและออกแบบ

สำรวจทางและภูมิประเทศ

ออกแบบทางและโครงสร้างตามที่กรมฯมอบหมาย

สำรวจเพื่อการก่อสร้างทาง

ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง

ออกแบบและควบคุมผิวทางแอสฟัลต์

 

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

สำรวจหาแหล่งวัสดุที่ใช้ในงานทาง

ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและออกแบบส่วนผสมวัสดุ

แนะนำ แก้ไขการใช้วัสดุในงานทาง

ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความเสียหายของทาง

 

ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในสำนักงานทางหลวง

ดำเนินงานจัดหาและรักษาที่นอกสำนักงานทางหลวง

ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับสำนักงานทางหลวง ที่ดิน และทรัพย์สิน

พิจารณาอนุมัติการขอนิติกรรมตามที่ได้รับมอบอำนาจ

ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

ดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา

ดำเนินการทางวินัย

 

ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างทาง

ดำเนินการก่อสร้างทาง

ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างทางโดยวิธีจ้างเหมา

 

ส่วนอำนวยความปลอดภัย

วางแผนการผลิต การบำรุงรักษา เครื่องหมาย สัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง การตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ การซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน บ้านพัก และการอำนวยความปลอดภัยต่างๆ

ดำเนินการและควบคุมการดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

พิจารณาการขอดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่สำนักทางหลวง

 

ส่วนเครื่องจักรกล

วางแผนการซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ ให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงทาง

ดำเนินการและควบคุมการดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ของสำนักทางหลวง

 

แขวงทางหลวง

วางแผนงานบำรุงปกติ บำรุงพิเศษ บำรุงตามกำหนดเวลา งานบูรณะและรักษาสภาพทาง

วางแผนดำเนินงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

บำรุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะ


'