f
นโยบายอธิบดีกรมทางหลวง
ลงวันที่ 14/07/2563

นโยบายการดำเนินงานของกรมทางหลวง 

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล

อธิบดีกรมทางหลวง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่เป้าหมายการดำเนินงานของกรมทางหลวง 111 ดาวน์โหลด
แนวทางการดำเนินงานของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 312 ดาวน์โหลด
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง 400 ดาวน์โหลด

'