Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highway 1
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ  ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์  จิตวิริยะวศิน  รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนายปฐม เฉลยวาเรศ  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน รวมทั้งให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในการดำเนินงานมี นายไพฑูรย์  พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมรับฟังและต้อนรับ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
title
พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พิธีการส่งมอบอาคารด่านพรมแดนและถนนฝั่งเมียนมา ร่วมทั้งส่งมอบวัสดุอุปกรณ์อาคารด่านพรมแดนฝั่งเมียนมา ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้ นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะ  นายไพฑูรย์  พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 และคณะผู้บริหารแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย