Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวงเตรียมพร้อมเฝ้าระวังรองรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มช่วงฤดูฝนทั่วประเทศ พร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้เส้นทางทันที

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เกิดฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เกิดวาตภัย ต้นไม้ล้มทับทาง ดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังนี้.-   - ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ต้องไม่มีหลุมบ่อ พร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ สะพาน ท่อระบบน้ำ ร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทาง ทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ กำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบบน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ และจัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความปลอดภัยป้ายจราจร หรือป้าย Knock Down ป้ายแนะนำเส้นทาง หลักนำทาง ไฟกระพริบ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ - สำหรับในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น - เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้บริหารในพื้นที่เข้าไปดำเนินแก้ไขปัญหาทันที และรายงานผู้บริหารในส่วนกลางจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ และเมื่อเกิดเหตุทางขาด สะพานขาดหรือชำรุด ให้ขอความร่วมมือจากศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและสะพานเบลีย์ (สะพานเหล็กชั่วคราว) ให้เข้าดำเนินการให้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับแขวงทางหลวงโดยทันที - ให้ทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินของกรมทางหลวงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะปกติ รวมถึงให้ติดตามการเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างใกล้ชิด   นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรณีเกิดภัยพิบัติให้ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร ยานพาหนะ กรณีมีการร้องขอจากหน่วยงานอื่นๆ หรือประชาชน พร้อมขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
title
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้เกิดขึ้นระลอกใหม่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จึงต้องสอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่ให้กระจายไปในวงกว้าง และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยท่านสามารถสแกน QR CODE สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์
title
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่สำนักงานทางหลวง

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ได้รับความอนุเคราะห์จากแขวงศรีวิชัยในการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 นาย พร้อมเครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 เครื่อง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 1 เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเพิ่มเติมจาก การส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรเจ้าเหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย 100%  ล้างมือบ่อย ๆ และ เว้นระยะห่างทางสังคม
ภาพกิจกรรม