f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ผลงานและการยกย่อง เชิดชู
ลงวันที่ 24/08/2564

ช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ .-

- ผลงานการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ผลงานที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน และ

- ยกย่องเชิดชูบุคลากรในสังกัดผู้ที่ประพฤติดีหรือผู้ที่มีความประพฤติซื่อสัตย์สุจริตหรือผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการมีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ยกย่อง เชิดชู ข้าราชการในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 1 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2563 1727 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์แก้ไขน้ำท่วมทางอย่างมีประสิทธิภาพ 2383 ดาวน์โหลด
การปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง รหัสงาน 5400 กรณีปรับปรุง Broken Back Curve ด้วย Simple Curve โดยไม่ทำให้เกิดสมการระยะทาง (Equation) 1624 ดาวน์โหลด
กรณีศึกษาประยุกต์แนวคิดการออกแบบ INNER LANE U-TURN มาใช้ปรับปรุงจุดกลับรถให้เกิดความปลอดภัย ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานวิศวกรรมจราจรของกรมทางหลวง 1809 ดาวน์โหลด

'