f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานยกระดับและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางถนนเชียงใหม่-แม่ออน ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต้-ห้วยแก้ว กม.1+000-กม.4+574 (เป็นแห่ง ๆ) ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่-ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 07/04/2563 04/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงานเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระยะที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๔ ตอน ห้วยแก้ว-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ กม.๔+๑๖๒-กม.๑๑+๐๒๓ (เป็นแห่ง ๆ) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน ๑๙๖ ต้น 07/04/2563 07/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 งานเสริมถนนสายดอยเต่า-ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนควบคุม 0200 ตอน พระบาทตะเมาะ-ฮอด ระหว่าง กม.14+975-กม.18+100 ระยะทาง 3,125.00 เมตร ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 07/04/2563 07/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน 2 หลัง 03/04/2563 03/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.19+200-กม.27+700 02/03/2563 02/03/2563 คค 06117/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 03/02/2563 17/01/2563 52030637 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ (1 หลัง) 19/11/2562 22/08/2561 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2562 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) (1 หลัง) 19/11/2562 22/08/2561 คค 06117/2/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 18/09/2562 18/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 06/09/2562 06/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 22/08/2562 22/08/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่่ายไฟฟ้า 20/06/2562 20/06/2562 520-62117 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 06/06/2562 06/06/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 22/08/2562 03/08/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 11/03/2562 11/03/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ