f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครืื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 12 รายการ 17/01/2566 คค 06117/สทล.1.1/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
2 ตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง-บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.85+100-กม.87+150 03/11/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
3 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน แม่บอน-สบเสริม ระหว่าง กม.31+250-กม.49+815 (เป็นช่วง ๆ) 03/11/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.16+697-กม.33+525 (เป็นช่วง ๆ) 03/11/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
5 งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง ตามแบบแปลนออกแบบสำหรับก่อสร้าง 11/10/2565 คค 06117/3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
6 งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) สำนักงานทางหลวงที่ ๑ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง 11/10/2565 คค 06117/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
7 งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 11/10/2565 คค 06117/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 1
8 งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง 27/09/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
9 งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) สำนักงานทางหลวงที่ ๑ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง 21/09/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
10 งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง 21/09/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
11 ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ บ้านพักสวัสดิการข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 1 เลขที่ 1/31 และ 1/32 จำนวน 16 รายการ และบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ เลขที่ 1/18 จำนวน 16 รายการ 23/06/2565 คค 06117/สทล.1.1/3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 1
12 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (ยางชำรุดและเศษเหล็ก งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 15 รายการ (297 หน่วย) 17/06/2565 คค 06117/สทล.1.1/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 1
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 17/06/2565 คค 06117/สทล.1.1/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 1
14 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 101 รายการ วัสดุคงคลังชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 36 รายการ (4,944 หน่วย) 01/09/2564 คค 06117/สทล.1.1/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 1
15 ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๒+๐๐๐-กม.๒+๙๐๐ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 21/04/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ