f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 1 จำนวน 1 งาน 11/02/2563 5,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/02/2563 25,635.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพริ้นเตอร์ สำรองจ่ายในคลังฯ งานพัสดุและสัญญา 04/02/2563 23,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมทรัพย์สิน ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 30/01/2563 15,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างซ่อมทรัพย์สิน ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 30/01/2563 7,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานเงินทุน) 20/01/2563 23,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) 21/01/2563 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 1 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุน) 17/01/2563 8,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/01/2563 6,765.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 15/01/2563 9,915.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างติดตั้งระบบ Software จำนวน 1 งาน 15/01/2563 2,354.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563) 15/01/2563 37,480.31 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 1 งานจ้างพิมพ์แผ่นป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 1,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 1 จ้างเหมาทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารกรมทางหลวง ติดตั้งอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 26/12/2562 96,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่ม ขนาดจุถังละ 19.5 ลิตร จำนวน 135 ถัง 18/12/2562 3,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 407 รายการ