f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
นายวิจารย์ ขุนเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”
ลงวันที่ 11/04/2564

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564  นายวิจารย์ ขุนเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 หน้าศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล


'