f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Office of Highways 1 (Chiangmai)
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ 13/04/2567

นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 มอบหมายให้ นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นผู้แทนสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จังหวัดเชียงใหม่  ณ หน้าศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์
——————————————————————


'