f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ลงวันที่ 03/05/2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้เกิดขึ้นระลอกใหม่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จึงต้องสอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่ให้กระจายไปในวงกว้าง และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยท่านสามารถสแกน QR CODE สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์


'