f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 1
Chiangmai Office of Highway
วิสัยทัศน์ : " ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "
แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

คำอธิบาย :

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์สำนักงานทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่)

และนำผลสำรวจไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด